آموزش الکترونیکی

برای همه در هر زمان در هر مکان

..:: فناور دانش نوید شرق ::..

شرکت مهندسی فن آور دانش نوید شرق در دی ماه 1387 در ثبت شرکتها با مسئوليت محدود به ثبت رسيد، اين شرکت عملاً فعاليت خود را از ارديبهشت1388 آغاز نمود. اين شرکت عمده خدمات خود را جهت توسعه و ارتقاء مباحث نوين اعم از ساخت و دوبله فيلم ، نرم افزار، آموزش الکترونيکی و برگزاری دوره های ويژه متمرکز نموده است

خدمات قابل ارائه این مجموعه عبارتند از :