دوره : ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی
ارتباطات سازمانی

هدف از برگزاري عنوان دوره ارتباطات سازماني
يادآوري: تعريفي از مديريت و وظايف آن مديريت فراگرد بکارگيري موثر و کار آمد از منابع مالي و انساني بر مبناي يک نظام ارزشي، که با برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج امکانات و منابع، هدايت، کنترل عمليات و در نهايت اتخاذ تصميم مناسب (تصميم گيري)، براي دستيابي به اهداف تعيين شده، صورت مي گيرد.

 

نمونه درس