دوره : پیشگیری بیماری های قلبی عروقی

پیشگیری بیماری های قلبی عروقی
پیشگیری بیماری های قلبی عروقی

انتخاب صحيح غذاها نقش مهمي در اداره ، درمان و بهبود بيماري هاي قلبي دارد . اولين نکته در تنظيم رژيم غذايي بيماران قلبي ، تامين حداکثر استراحت براي قلب از طريق کاهش وزن در افراد چاق و پيشگيري از بيماري مي باشد .
تغييرات در رژيم غذايي اگر پيگيري شود، مي تواند خطر بيشتر بيمار هاي قلبي را کاهش دهد . اگر چه پيروي از اين تغييرات نيازمند حمايت فيزيکي ، خانوادگي و اجتماعي است تا به عادات غذايي دائمي تبديل شود .

 

نمونه درس