دوره : بهداشت کارکنان در محیط اداری

بهداشت کارکنان در محیط اداری
بهداشت کارکنان در محیط اداری

بررسي ها نشان مي دهد سلامتي کارکنان در محيط هاي اداري به شدت تهديد ميشودو در اينجا سعي شده است تا اغلب عوامل زيان آور کار ذکر شوند تا هر کس متناسب با محيط کار خود عوامل زيان آور محيط را شناسايي کرده و پس از ارزيابي هاي لازم اقتصادي و بهداشتي و ساير ملاحظات دست به اقدامات کنترلي مناسب بزند.

در اينجا براي راحتي کار خطرات تهديد کننده سلامت کارکنان اداري را بصورت زير بررسي مي کنيم

 

نمونه درس