دوره : مدیریت بحران

مدیریت بحران
مدیریت بحران

انديشه بشري در زمينه مديريت بحران معطوف پيشگيري ، آمادگي و مقابله با بحران در زمينه‌هاي بحرانهاي سازماني و بحرانهاي طبيعي شده است . در عين حال که مطالعات و تحقيقات چشمگيري در دهه‌هاي اخير در زمينه مديريت بحران صورت گرفته است ولي بحران بين نهادي مغفول مانده است . اين مقاله درصدد است به تبيين نوعي از بحران بپردازد که يک نهاد به صورت برون زا گرفتار آن مي‌شود و موج اثر بحران نهادهاي ديگر ، آن نهاد را مبتلا به بحران مي‌کند . ايجاد مکانيزمهايي براي برقراري تعادل پويا بين نهادها نيازمند مداخله مديريت بويژه مديريت دولتي است که در سطح سياستگذاري مسووليت پيش بيني و ...

نمونه درس